FORENINGEN BÅRSE SAMLINGSHUS & FITNESS

Vedtægter

1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Bårse Samlingshus & Fitness, og foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune.

2. Formål

Foreningens formål er at drive Bårse Samlingshus, således at Samlingshuset vedblivende kan udgøre et værdifuldt aktiv for lokalsamfundet og danne rammen om møder, kulturelleformål, sammenkomster og fester for såvel medlemmer af foreningen som ikke medlemmer. Det er endvidere formålet at drive foreningsfitness i kælderetage, og således bidrage til at øge sundheden i lokalsamfundet.

3. Medlemmer

Som medlem af Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness kan optages enhver person der er fyldt 15 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

Medlemmer betaler kontingent enten som medlem uden adgang til fitness eller som medlem med adgang til fitness. Medlemmer med adgang til fitness betaler endvidere indmeldelsesgebyr. Kontingenter og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens hjemmeside. Gebyr og kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt. Udtræden som medlem vil automatisk ske hvis et medlem undlader at betale kontingent.

Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier kan imødese påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen uden refusion af kontingent. Det er bestyrelsen der varetager denne opgave. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller brev/e-mail til medlemmerne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden den 20. januar. Eventuelt indkomne forslag skal  fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbende år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år og orientering om budget for det igangværende år.
 4. Fastsættelse af gebyr og kontingenter
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af Fitnessudvalg
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Indkomme forslag, herunder bestyrelsens egne forslag.
 11. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 50 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det.
Ethvert medlem, der har været medlem i mindst 3 måneder og som er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
Alle afstemninger sker ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan fordres af bestyrelsen eller af flertallet af de tilstedeværende medlemmer.

Til forandring af foreningens vedtægter eller til foreningens opløsning, hvilket kun kan ske på den ordinære generalforsamling, fordres at 2/3 af medlemmerne skal være mødt på generalforsamlingen – og at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke mødt på den ordinære generalforsamling, afholdes tidligst 14 dage og senest 30 dage efter en ekstraordinær generalforsamling, som under alle omstændigheder er beslutningsdygtig. På den ekstraordinære  generalforsamling må kun behandles de fra den ordinære generalforsamling overførte forslag og der fordres at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

5. Bestyrelsen

Foreningens interesser varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer går på valg af gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen forestår den overordnede drift af foreningen og fører en protokol, hvori resultatet af alle forhandlinger føres.
Bestyrelsen ansætter henholdsvis afskediger værtspar/forpagter, som varetager den daglige drift med møder og selskaber i Samlingshusets selskabslokaler. Bestyrelsen drager omsorg for at gyldig kontrakt oprettes.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage køb og salg af fast ejendom, optage lån eller pantsætte fast ejendom, eller foretage større om- eller tilbygninger.

6. Fitness udvalget

Fitness udvalget består af 3-5 personer, der er medlemmer med adgang til fitness. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for fitness udvalgets opgaver og ansvar.

7. Forpagteren

Værtsparret/forpagteren skal kunne opnå bevilling til udskænkning af stærke drikke. Det retslige ansvar for Samlingshusets tilbørlige drift – jf. ovennævnte bevilling – påhviler værtsparret/forpagteren overfor myndighederne, hvorfor det alene er værtsparret/forpagteren der må foretage beværtning, herunder udskænkning af stærke drikke, i de lokaler i Samlingshuset, som værtsparret/forpagteren disponerer over. det er derfor ikke tilladt for gæster at medbringe drikkevarer i disse lokaler.

8. Regnskabet

Regnskabet over foreningens indtægter og udgifter afsluttes ved kalenderårets udgang. det må være færdig fra kassererens side så betids, at det kan afgives til revisorerne mindst 14 dage forinden afholdelse af den ordinære generalforsamling.

9. Foreningens opløsning

Foreningens aktiver kan ikke deles mellem medlemmerne. Såfremt det besluttes at opløse foreningen skal en evt. formue overgå til almennyttige formål indenfor børn og ungdomsarbejde i lokalområdet – efter generalforsamlingens beslutning

 

Således vedtaget på generalforsamlinger afholdt 2. og 22. juni 2021.

Bestyrelse

Formand | Ivan Tolborg

Sneserevej 13, 4720 Præstø
40 74 01 37 | ivan.tolborg@gmail.com

Næstformand | Jan M. Hansen

Hovedvejen 117, 4720 Præstø
40 62 01 09 | Maglehoj.jan@gmail.com

Kasserer | Nina Møhler

Sneserevej 6, 4720 Præstø
55 91 17 79 | Nina-casper@mail.dk

Sekretær | Marianne Tønder

Næstvedvej 35, 4720 Præstø
22 85 46 92 | tondermarianne@gmail.com

Fitnessleder | Mogens Hansen

Sneserevej 45, 4720 Præstø
55 99 02 82 | baarsefiner@mail.tele.dk

Elin Kjems Nissen

Næstvedvej 41, 4720 Præstø
61 41 72 62| butik@garnnissen.dk

Rene Demsgaard

Præstegårdsvej 12, 4720 Præstø
60 13 42 60 demsgaard@gmail.com

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.